Disclaimer 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door mij afgewezen.

 

Informatie op deze site

Ik streef ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

 

Eventuele op deze website verstrekte informatie mag nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met mij dan wel een bouwkundig adviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet mijn eigendom zijn dienen alleen ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door mij onderhouden en ik heb geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij mij dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

 

Virussen

Ik garandeer niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.